طرح اجرایی و نظارت بر عملیات معدنکاری روباز

مشتری .... موقعیت ..... نوع پروژه نظارت و اجرا سال 1399 تهیه طرح اجرایی معدنکاری و نظارت بر عملیات معدنکاری روباز و معدن زیرزمینی و انجام خدمات و مطالعات آزمایشگاهی در معدن سرب پروژه‌های دیگر خدمات مشاوره و نظارت سازه / 1399 / مشهد جزییات بیشتر اطلاعات بیشتر ارزش ساز، ارایه خدمات.

پی‌جویی، اکتشاف، طراحی

مشتری .... موقعیت .... نوع پروژه اکتشاف سال 1399 ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ونظارت عالیه وکارگاهی درزمینه‌های شناسایی، پی‌ جویی، اکتشاف، طراحی واستخراج معادن پروژه های دیگر اطلاعات بیشتر ارزش ساز، ارایه خدمات.

خدمات مشاوره و نظارت

مشتری .... موقعیت ..... نوع پروژه مشاوره و نظارت سال 1399 ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ونظارت عالیه وکارگاهی درزمینه‌های شناسایی، پی‌ جویی، اکتشاف، طراحی واستخراج معادن پروژه های دیگر اطلاعات بیشتر ارزش ساز، ارایه خدمات.